logowanie ustawienia

Reklama

 OFERTA

Własność intelektualna

Wzór Przemysłowy

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych (art. 102 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami).

Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo.

Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami. Wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, jeżeli nie mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy.

Prawo Unijne w postaci dyrektywy nr 98/71/WE przez wzór rozumie natomiast zewnętrzny wygląd całości i (lub) części produktu, będący w szczególności rezultatem właściwości linii, konturów, koloru, kształtu, tkaniny lub jego ornamentacji.

Praw z rejestracji nie udziela się na wzory przemysłowe, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Instytucją przyjmującą i badającą zgłoszenia wzorów przemysłowych jest Urząd Patentowy RP. Orzeka on w sprawach udzielania praw z ich rejestracji oraz prowadzi rejestr wzorów przemysłowych.

Więcej na ten temat -> pobierz dokument Podstawowe informacje o ochronie prawnej wzorów przemysłowych Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

Znak towarowy

Znaki towarowe są jednym z najważniejszych elementów wpływających na markę i renomę firmy. Służą one do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

Zgodnie z ustawą Prawo Własności Przemysłowej art.120 (Dz. U. z 2003r Nr 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami) znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić. W szczególności znakiem towarowym może być: wyraz (łącznie z nazwiskami osób), rysunek, ornament, kompozycje kolorystyczne, forma przestrzenna (w tym forma towaru lub opakowania), melodia, lub inny sygnał dźwiękowy.

Znak towarowy identyfikuje miejsce pochodzenia towaru oraz kojarzy się z reputacją przedsiębiorstwa i gwarancją określonej jakości. Jest też składnikiem kapitałowym przedsiębiorstwa, zatem może być przedmiotem licencji dzierżawy, franszyzy, sprzedaży czy darowizny.

Znak towarowy, jako dobro niematerialne, może podlegać wycenie a jego wartość nierzadko przewyższa wartość całej firmy (jak w przypadku, np. Coca Coli).

Rejestracja Międzynarodowa

Na mocy Porozumienia i Protokołu Madryckiego rejestracja międzynarodowa znaku towarowego może być dokonana jedynie po uprzedniej rejestracji krajowej znaku na rzecz zgłaszającego w państwie pochodzenia.

Międzynarodowa rejestracja udzielana jest przez Biuro Międzynarodowe WIPO w Genewie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP działającego jako urząd państwa pochodzenia. Skutkiem rejestracji międzynarodowej jest ochrona znaku w państwach - stronach Porozumienia i/bądź Protokołu wyznaczonych przez zgłaszającego, tzn. w państwach, dla których wyraźnie wniesiono o ochronę, taką samą jaką uzyskałby znak zgłoszony bezpośrednio w poszczególnych państwach. Jednakże każde z państw, na terytorium którego rejestracja ta ma się rozciągać, może w ciągu 12 miesięcy od daty rejestracji międzynarodowej odmówić jej uznania na własnym terytorium.

Znak Unii Europejskiej Community Trade Mark (CTM)

Automatyczną ochronę we wszystkich krajach Unii Europejskiej zapewnia Community Trade Mark (CTM) tzw. znak unijny.

Zgodnie z obowiązującym tam Rozporządzeniem Rady Wspólnoty Europejskiej nr 40/94, które wprowadza ujednolicony system rejestracji znaków towarowych w krajach Wspólnoty, możliwe jest uzyskanie ochrony w całej Unii Europejskiej na podstawie jednej rejestracji. Właścicielami mogą być osoby fizyczne i prawne.

Wynalazek

Patent oznacza prawo do wyłączności (monopol) korzystania przez uprawnionego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze objętym ochroną rozwiązania będącego przedmiotem wynalazku.

Wynalazek, który ma podlegać ochronie musi być nowy, tzn. nie może być częścią stanu techniki, który istniał przed zgłoszeniem tego wynalazku do ochrony. Wynalazek odznacza się poziomem wynalazczym (tzw. nieoczywistość), jeżeli dla znawcy (fachowca o przeciętnej wiedzy z danej dziedziny) nie wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki. Wynalazek musi stanowić pewne zaskoczenie dla znawców przedmiotu.
Nadaje się do stosowania taki wynalazek, który umożliwia uzyskanie określonego wytworu lub wskazuje sposób, który może być zastosowany w rozumieniu technicznym w jakiejkolwiek działalności przemysłowej. Jest to więc potencjalna gotowość wynalazku do realizacji, jego urzeczywistnienia w sposób powtarzalny i z jednakowym efektem.

Przepisy krajowe zostały dostosowane do przepisów międzynarodowych. W Polsce patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania (art. 24 ustawy prawo własności przemysłowej Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami).
Zgłaszający może ubiegać się o udzielenie patentu w wielu wybranych krajach na podstawie procedury Układu o Współpracy Patentowej (PCT - Patent Cooperation Treaty) lub, zgodnie z Konwencją o patencie europejskim (European Patent Convention - EPC), przed Europejskim Urzędem Patentowym – EUP. Istotą PCT oraz zgłoszenia patentu przed EUP jest ujednolicenie trybu postępowania i udzielenia ochrony na wynalazki jednocześnie w kilku czy kilkudziesięciu państwach. Dzięki temu procedura staje się prostsza i w znaczny sposób zredukowane zostają koszty zgłoszenia.

Procedura zgłoszenia PCT odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie, międzynarodowym, po złożeniu dokumentacji w Urzędzie Przyjmującym (dla zgłaszającego z Polski może to być Urząd Patentowy RP) następuje przekazanie przez ten urząd zgłoszenia do Biura Międzynarodowego, który m.in. przeprowadza badanie zdolności patentowej. Następnie rozpoczyna się etap krajowy, w którym zgłoszenie przekazane jest do poszczególnych Urzędów Patentowych krajów, wybranych przez zgłaszającego. Procedura kończy się niezależnymi decyzjami urzędów patentowych wybranych państw.

Wzór użytkowy

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci (art. 94 Ustawy p.w.p. Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami).

Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne. Prawo ochronne na wzór użytkowy oznacza prawo do wyłączności (monopolu) korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Państwa.

Uprawniony może zakazać osobie nie mającej jego zgody, wytwarzania, używania, oferowania do sprzedaży, sprzedawania lub importowania dla tych celów produktów zawierających wzór użytkowy. Korzystanie z wzoru użytkowego przez osobę trzecią możliwe jest tylko za zgodą uprawnionego (np. licencje, cesja praw).

Zakres przedmiotowy prawa ochronnego, czyli to co podlega ochronie, określają zastrzeżenia ochronne, które stanowią część opisu ochronnego. Pozostała część tego opisu, w tym także jego rysunki mogą służyć pomocniczo w określeniu zakresu ochrony wzoru użytkowego.

Informujemy, iż w celu zapewnienia jak najlepszej wygody w przeglądaniu naszych stron www, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb użytkownika a także dla celów reklamowych , statystycznych oraz uwierzytelniania korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Plikami cookie użytkownik może zarządzać za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, która szczegółowo jest opisana w naszej Polityce Prywatności

Akceptuj i zamknij